Bằng chứng thanh toán

ID Tài khoản Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
383 10*******34 18:06, 11/02/2019 Đã thanh toán $20,13 $0,00 $20,13
423₫
Chuyển khoản ngân hàng
382 ko*******ch 22:14, 10/02/2019 Đã thanh toán $195,502 $0,00 $195,502
4.106₫
Chuyển khoản ngân hàng
381 Gi*******cl 10:08, 10/02/2019 Đã thanh toán $20,35 $0,00 $20,35
427₫
Chuyển khoản ngân hàng
380 dj*******94 09:33, 10/02/2019 Đã thanh toán $10,076 $0,00 $10,076
212₫
Chuyển khoản ngân hàng
379 ti*******46 20:40, 09/02/2019 Đã thanh toán $10,053 $0,00 $10,053
211₫
Chuyển khoản ngân hàng
377 ki*******em 17:32, 05/02/2019 Đã thanh toán $19,387 $0,00 $19,387
407₫
Chuyển khoản ngân hàng
376 dj*******94 07:15, 04/02/2019 Đã thanh toán $10,026 $0,00 $10,026
211₫
Chuyển khoản ngân hàng
375 ti*******46 22:27, 03/02/2019 Đã thanh toán $10,162 $0,00 $10,162
213₫
Chuyển khoản ngân hàng
374 lu*******hy 20:23, 03/02/2019 Đã thanh toán $34,655 $0,00 $34,655
728₫
Chuyển khoản ngân hàng
373 ki*******em 18:52, 03/02/2019 Đã thanh toán $28,537 $0,00 $28,537
599₫
Chuyển khoản ngân hàng
372 10*******58 13:00, 03/02/2019 Đã thanh toán $53,472 $0,002 $53,474
1.123₫
Chuyển khoản ngân hàng
371 11*******16 21:20, 02/02/2019 Đã thanh toán $10,44 $0,00 $10,44
219₫
Chuyển khoản ngân hàng
370 11*******73 15:56, 01/02/2019 Đã thanh toán $15,193 $0,00 $15,193
319₫
Chuyển khoản ngân hàng
369 10*******25 07:32, 01/02/2019 Đã thanh toán $16,819 $0,00 $16,819
353₫
Chuyển khoản ngân hàng
368 ki*******em 19:00, 31/01/2019 Đã thanh toán $17,003 $0,00 $17,003
357₫
Chuyển khoản ngân hàng
366 ti*******46 08:41, 31/01/2019 Đã thanh toán $10,312 $0,00 $10,312
217₫
Chuyển khoản ngân hàng
365 11*******73 03:48, 31/01/2019 Đã thanh toán $14,192 $0,00 $14,192
298₫
Chuyển khoản ngân hàng
364 10*******75 10:20, 30/01/2019 Đã thanh toán $10,119 $0,00 $10,119
212₫
Chuyển khoản ngân hàng
363 du*******ew 08:59, 30/01/2019 Đã thanh toán $21,597 $0,00 $21,597
454₫
PayPal
362 co*******95 08:56, 30/01/2019 Đã thanh toán $22,401 $0,00 $22,401
470₫
Chuyển khoản ngân hàng